دبیر انجمن حفاظت در برابر آتش کشور: شرکت ها قادر به ارائه قیمت برای ورود به پروژه ها نیستند

به گزارش خبرنگار خبریجات ، دبیر انجمن حفاظت در برابر آتش کشور با اشاره به شرایط بسیار نامتعادل و متغیر در قیمت و امکان تأمین مواد اولیه، از عدم امکان ارائه قیمت و ورود شرکت های این صنف به پروژه ها تا اطلاع ثانوی خبر داد. محمدرضا انبیائی، با اشاره به اینکه پس از افزایش [...]